Čtvrtek před 31. nedělí v mezidobí C – Jr 33, 14-26

14Hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy naplním to dobré slovo, které jsem promluvil o domě izraelském a o domě judském. 15V oněch dnech a v oné době způsobím, aby Davidovi vyrašil spravedlivý Výhonek. Bude v zemi vykonávat právo a spravedlnost. 16V oněch dnech bude Juda zachráněn a Jeruzalém bude bydlet v bezpečí. Toto je jméno, jímž ho budou nazývat: Hospodin je naše spravedlnost. 17Neboť toto praví Hospodin: Davidovi nebude vyhlazen muž sedící na trůnu domu izraelského. 18A lévijským kněžím nebude vyhlazen přede mnou ten, kdo by přinášel zápalnou oběť, pálil přídavnou oběť a konal obětní hod po všechny dny. 19Potom se stalo k Jeremjášovi Hospodinovo slovo: 20Toto praví Hospodin: Jestliže budete moci zrušit mou smlouvu se dnem a mou smlouvu s nocí, takže den a noc nebude ve svůj čas, 21pak bude zrušena také má smlouva s mým otrokem Davidem — že bude mít syna, který by kraloval na jeho trůnu — a s lévijskými kněžími, mými služebníky. 22Jak nemohou být spočítány nebeské zástupy a nemůže být změřen mořský písek, tak rozmnožím potomstvo Davida, svého otroka, a Lévijce, kteří mi slouží. 23Potom se stalo k Jeremjášovi Hospodinovo slovo: 24Cožpak jsi neviděl, co tento lid říká: Dvě čeledě, které Hospodin vyvolil, ty zavrhl? Mým lidem opovrhují, už pro ně není národem. 25Toto praví Hospodin: Jestliže nebude platit má smlouva se dnem a s nocí, pokud jsem nedal ustanovení pro nebesa a zemi, 26potom zavrhnu potomstvo Jákoba a svého otroka Davida a nevezmu z jeho potomstva vládce nad potomstvem Abrahama, Izáka a Jákoba. Ano, změním jejich úděl a slituji se nad nimi.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: