Čtvrtek před 31. nedělí v mezidobí A – Ž 107, 1-7.33-37

1Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, vždyť jeho milosrdenství je věčné! 2Tak ať řeknou Hospodinovi vykoupení, ti, které vykoupil z ruky protivníka. 3Shromáždil je ze zemí, od východu i od západu, od severu i od moře. 4Bloudili pouští, pustou krajinou, cestu do města, kde by mohli sídlit, však nenalezli. 5Hladověli a žíznili, klesali na duši. 6Když ale ve své tísni úpěnlivě volali k Hospodinu, vysvobozoval je z jejich úzkostí 7a vedl je přímou cestou, až přišli do města, kde mohli sídlit. 33Proměňuje řeky v pustinu, prameny vod ve vyprahlou zemi, 34 úrodnou zemi v slatinu — pro zlo těch, kdo v ní sídlí. 35Pustinu mění v jezero, vyprahlou zemi v prameny vod, 36a usazuje tam vyčerpané, aby tam založili město, kde by mohli sídlit. 37Oseli pole, vysadili vinice — a sklidili úrodu plodin. 38Bůh jim žehnal a velmi se rozmnožili; nedovoloval, aby jejich dobytka ubývalo.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: