Čtvrtek před 30. nedělí v mezidobí C – Jl 1, 1-20

1Hospodinovo slovo, které se stalo k Jóelovi, synu Petúelovu: 2Slyšte to, starší, poslouchejte, všichni obyvatelé země! Stalo se něco takového ve vašich dnech nebo ve dnech vašich otců? 3Vypravujte o tom svým synům, vaši synové svým synům a jejich synové další generaci. 4Zbytek po kobylkách gázám sežraly kobylky arbe, zbytek po kobylkách arbe sežraly kobylky jelek, zbytek po kobylkách jelek sežraly kobylky chasíl. 5Probuďte se, opilci, a plačte! Všichni pijani vína, naříkejte nad sladkým vínem, neboť bylo odňato od vašich úst. 6Protože do mé země vstoupil národ, mocný a bez počtu; jeho zuby jsou jako zuby lva, má tesáky lvice. 7Proměnil moji révu v děsivou věc, moje fíkovníky v třísky; zcela je obnažil a odvrhl, její ratolesti zbělely. 8Naříkej jako panna přepásaná pytlovinou nad snoubencem svého mládí. 9Přídavná i litá oběť byla odstraněna z Hospodinova domu; kněží, Hospodinovi služebníci, truchlí. 10Pole je zničeno, země truchlí, neboť obilí je zničeno. Nové víno vyschlo, olej chybí. 11Styďte se, zemědělci, vinaři, naříkejte nad pšenicí a ječmenem, neboť žeň pole přišla vniveč. 12Réva uschla, fíkovník zvadl, granátovník i palma a jabloň, všechny polní stromy uschly, uschl jásot lidských synů. 13Přepásejte se a bědujte, kněží! Naříkejte, služebníci oltáře! Vejděte, nocujte v žíněných rouchách, služebníci mého Boha, protože z domu vašeho Boha byla vzata oběť přídavná i litá. 14Nachystejte půst, svolejte shromáždění, shromážděte starší a všechny obyvatele země do domu Hospodina, vašeho Boha, a volejte k Hospodinu o pomoc. 15Běda tomu dni! Neboť Hospodinův den je blízko, přijde jako zkáza od Všemohoucího. 16Což nebylo odňato před našima očima jídlo, radost a jásání z domu našeho Boha? 17Zrna pod svými hroudami zaschla, sklady zpustošené, sýpky zbořené, protože obilí uschlo. 18Jak vzdychá dobytek! Stáda skotu se zmateně potulují, protože pro ně není pastva. I stáda ovcí trpí. 19K tobě, Hospodine, volám, neboť stepní pastviny strávil oheň, všechny polní stromy spálil plamen. 20I polní zvěř dychtí po tobě, neboť vodní toky vyschly, stepní pastviny strávil oheň.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: