Čtvrtek před 30. nedělí v mezidobí B – Žd 7, 1-10

1Tento Melchisedech, král Sálemu, kněz Boha Nejvyššího, který se setkal s Abrahamem, když se navracel od porážky králů, a požehnal mu, 2a kterému také Abraham oddělil ze všeho desátek, je nejprve podle překladu ‚král spravedlnosti‘, dále pak i král Sálemu, což znamená ‚král pokoje‘. 3Je bez otce, bez matky, bez rodokmenu, nemá ani počátek dnů ani konec života; a tím je připodobněn Synu Božímu a zůstává knězem navždy. 4Hleďte, jak veliký je ten, jemuž i patriarcha Abraham dal desátek z kořisti. 5A vskutku ti ze synů Léviho, kteří přijímají kněžský úřad, mají příkaz brát podle Zákona desátek od lidu, to jest od svých bratrů, ačkoliv i oni vyšli z beder Abrahamových. 6Avšak ten, který nepochází z jejich rodokmenu, obdržel desátek od Abrahama a požehnal tomu, který měl zaslíbení. 7Není sporu, že nižší přijímá požehnání od vyššího. 8A zde přijímají desátek smrtelní lidé, tam však někdo, o němž se svědčí, že žije. 9Lze také říci, že skrze Abrahama dal desátek i Lévi, který přijímá desátky. 10Vždyť byl ještě v bedrech otcových, když mu Melchisedech vyšel vstříc.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: