Čtvrtek před 30. nedělí v mezidobí B – 2 Kr 20, 12-19

12V té době babylonský král Beródak-baladán, syn Baladánův, poslal Chizkijášovi dopis a dar; slyšel totiž, že byl Chizkijáš nemocen. 13 Když o nich Chizkijáš uslyšel, ukázal jim celou klenotnici, stříbro a zlato, balzámy a vonný olej, zbrojnici a všechno, co se nacházelo v jeho skladech; nebylo nic, co by jim Chizkijáš ve svém paláci a v celém svém panství neukázal. 14Pak přišel ke králi Chizkijášovi prorok Izajáš a zeptal se ho: Co říkali ti muži a odkud k tobě přišli? Chizkijáš odpověděl: Přišli z daleké země, z Babylona. 15Nato se ho zeptal: Co viděli ve tvém paláci? Chizkijáš odpověděl: Viděli všechno, co je v mém paláci. Nebylo nic, co bych jim ve svých skladech neukázal. 16Izajáš Chizkijášovi řekl: Slyš Hospodinovo slovo: 17Hle, přicházejí dny, kdy všechno, co je ve tvém paláci a co až dodnes tvoji otcové nahromadili, bude odneseno do Babylona. Nic nezůstane, praví Hospodin. 18A vezmou z tvých synů, kteří z tebe vzejdou, které zplodíš, a stanou se dvorními úředníky v paláci babylonského krále. 19Chizkijáš Izajášovi řekl: Hospodinovo slovo, které jsi vyslovil, je dobré. Řekl si totiž: Za mých dnů bude přece pokoj a bezpečí.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: