Čtvrtek před 30. nedělí v mezidobí A – Dt 31, 14-22

14Hospodin dále Mojžíšovi řekl: Hle, blíží se dny, kdy zemřeš. Zavolej Jozua, postavte se ve stanu setkávání a ustanovím ho. Mojžíš šel s Jozuem a postavili se ve stanu setkávání. 15Hospodin se ukázal ve stanu v oblakovém sloupu. Oblakový sloup zůstal stát u vchodu do stanu. 16Hospodin Mojžíšovi řekl: Hle, brzy ulehneš se svými otci. Tento lid pak povstane a bude chodit smilnit za cizími bohy v zemi, do které jdeš. Opustí mě a zruší mou smlouvu, kterou jsem s nimi uzavřel. 17V onen den vzplane proti němu můj hněv, opustím je a skryji před nimi svou tvář. Bude k požírání, potkají ho mnohá trápení a soužení. V onen den řekne: Což to není kvůli tomu, že můj Bůh není v mém středu, že mě potkala tato trápení? 18V onen den jistě skryji svou tvář kvůli všemu zlu, které spáchal, když se obrátil k jiným bohům. 19Nyní jim napiš tuto píseň a nauč ji syny Izraele, vlož ji do jejich úst, aby tato píseň byla mým svědkem proti synům Izraele. 20Vždyť ho přivedu do země, o které jsem přísahal jeho otcům, do země oplývající mlékem a medem. Ale se nají, nasytí a bude prospívat, obrátí se k jiným bohům a budou jim sloužit. Mě zneváží a poruší mou smlouvu. 21I stane se, že až ho potkají mnohá trápení a soužení, tato píseň bude před ním svědčit jako svědek, protože nebude zapomenuta z úst jeho potomstva. Neboť znám jeho smýšlení, podle kterého nyní jedná, ještě dříve nežli ho přivedu do země, o které jsem přísahal. 22Mojžíš napsal v onen den tuto píseň a učil ji syny Izraele.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: