Čtvrtek před 3. nedělí velikonoční C – Iz 5, 11-17

11Běda těm, kteří vstávají brzy ráno a shánějí pivo, těm, kdo za soumraku prodlévají, je víno rozpálí. 12Na jejich hostinách je lyra a harfa, tamburína a flétna i víno, ale na Hospodinovy skutky nehledí a dílo jeho rukou nevidí. 13A tak bude můj lid vystěhován pro nedostatek poznání, jeho vážení lidé budou hynout hladem a jeho dav bude vyprahlý žízní. 14Proto podsvětí rozevřelo svůj chřtán a bezmezně otevřelo svá ústa a důstojnost Jeruzaléma i jeho dav, jeho hukot i jásání do něho sestoupí. 15Shrbí se člověk a ponížen bude muž a oči povýšené budou sníženy, 16Hospodin zástupů bude vyvýšen v soudu a svatý Bůh bude posvěcen v spravedlnosti. 17Beránci se budou pást jako na svých pastvinách a pustiny po vykrmených kusech budou spásat příchozí.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: