Čtvrtek před 3. nedělí velikonoční A – Iz 25, 1-5

1Hospodine, ty jsi můj Bůh! Budu tě vyvyšovat a vzdávat chválu tvému jménu, neboť jsi učinil podivuhodnou věc, plány odedávna připravené, jisté a pravé. 2Neboť jsi proměnil město v hromadu kamení, opevněné město v ruinu; pevnost cizinců zmizela z města, nebude vybudována navěky. 3Proto tě bude ctít mocný lid, budou se tě bát města násilnických národů. 4Protože jsi byl pevností pro chudého, pevností pro nuzného v jeho tísni; útočištěm před přívalem, stínem před horkem, neboť hněv násilníků je jako příval proti zdi. 5 Jako horko ve vyprahlém kraji pokoříš hukot cizinců, jako horko ve stínu oblaku je potlačen zpěv násilníků.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: