Čtvrtek před 3. nedělí po Zjevení Páně B – Jr 19, 1-15

1Hospodin řekl toto: Jdi a kup hliněnou lahvici vytvořenou hrnčířem. Vezmi s sebou některé ze starších lidu a ze starších kněží 2a vyjdi do údolí Hinómova syna, které leží u vchodu do Střepné brány a volej tam slova, která k tobě budu mluvit. 3Řekni: Slyšte Hospodinovo slovo, judští králové a obyvatelé Jeruzaléma. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, přivedu na toto místo takové zlo, že každému, kdo o něm uslyší, bude znít v uších, 4protože mě opustili a odcizili mi toto místo, pálili na něm oběti jiným bohům, které neznali oni, ani jejich otcové, ani judští králové a naplnili toto místo krví nevinných. 5Vystavěli Baalova návrší, aby své syny spalovali ohněm jako zápalné oběti Baalovi, což jsem nepřikázal, ani jsem o tom nemluvil, ani mi to nepřišlo na mysl. 6Proto hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy se už toto místo nebude nazývat Tófet, ani údolí Hinómova syna, ale údolí zabíjení. 7Na tomto místě zmařím plán Judejců a obyvatel Jeruzaléma a před jejich nepřáteli je nechám padnout mečem a rukou těch, kdo usilují o jejich život. Jejich mrtvoly vydám za potravu nebeského ptactva a zemské zvěře. 8Učiním toto město předmětem hrůzy a úžasu; každý, kdo jím bude procházet, se zhrozí a podiví se všem jeho ranám. 9Způsobím, že budou jíst maso svých synů a maso svých dcer; budou jíst maso jeden druhého v obležení a v úzkosti, kterou jim přivodí jejich nepřátelé a ti, kdo usilují o jejich život. 10Potom před očima mužů, kteří půjdou s tebou, rozbij lahvici 11a řekni jim: Toto praví Hospodin zástupů: Tak jako se rozbije hrnčířova nádoba, že ji už není možné dát dohromady, tak rozbiji tento lid a toto město. V Tófetu budou pohřbívat, až už nebude místo k pohřbívání. 12To udělám tomuto místu, je Hospodinův výrok, a jeho obyvatelům a učiním toto město podobné Tófetu. 13Jeruzalémské domy a domy judských králů budou nečisté jako místo Tófet — všechny domy, na jejichž střechách pálili oběti celému nebeskému zástupu a lili úlitby jiným bohům. 14Jeremjáš přišel z Tófetu, kam ho Hospodin poslal prorokovat, postavil se na nádvoří Hospodinova domu a řekl všemu lidu: 15Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, přivedu na toto město a na všechna jeho města všechno to zlo, které jsem proti němu mluvil, protože zatvrdili svou šíji a má slova neposlouchali.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: