Čtvrtek před 3. nedělí po Zjevení Páně A – Ga 1, 11-24

11Oznamuji vám, bratři, že evangelium, které jsem vám zvěstoval, není podle člověka.   12Neboť jsem je nepřevzal ani se mu nenaučil od člověka, ale skrze zjevení Ježíše Krista.   13Vždyť jste slyšeli o mém někdejším počínání, když jsem byl v židovství, že jsem do krajnosti pronásledoval Boží církev a ničil ji.   14Předčil jsem v židovství mnohé vrstevníky svého rodu, neboť jsem byl mimořádný horlivec pro otcovské tradice.   15Když se však Bohu, který mne oddělil již v lůně mé matky a povolal svou milostí, zalíbilo   16zjevit ve mně svého Syna, abych evangelium o něm hlásal mezi pohany, neporadil jsem se hned s tělem a krví,   17ani jsem nevystoupil do Jeruzaléma k těm, kdo byli apoštoly dříve než já, nýbrž odešel jsem do Arábie a pak jsem se zase vrátil do Damašku.   18Potom po třech letech jsem vystoupil do Jeruzaléma, abych se seznámil s Kéfou, a zůstal jsem u něho patnáct dní.   19Nikoho jiného z apoštolů jsem neviděl, jen Jakuba, Pánova bratra.   20Hle, před Bohem prohlašuji, že to, co vám píšu, není lež.   21Potom jsem šel do končin Syrie a Kilikie.   22Ve sborech v Judsku, které jsou v Kristu, mě osobně neznali.   23Pouze o mně slýchávali, že ‚ten, který nás kdysi pronásledoval, zvěstuje nyní víru, kterou kdysi ničil‘,   24a slavili kvůli mně Boha.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: