Čtvrtek před 3. nedělí adventní C – Am 6, 1-8

1Běda bezstarostným na Sijónu, sebejistým na samařské hoře, vznešeným nejlepšího z národů, ke kterým přichází dům izraelský! 2Projděte Kalné a dívejte se! Odtamtud jděte do velkého Chamátu a sestupte do pelištejského Gatu! Cožpak jsou lepší nežli tato království? Zdalipak je jejich území větší nežli vaše? 3Oddalujete zlý den a nastolujete vládu násilí? 4Leží na postelích ze slonoviny, povalují se na svých pohovkách, jedí jehňata ze stáda a telata z chléva. 5Improvizují na harfu, jako David si vymýšlejí na hudební nástroje. 6Pijí víno z obětních misek, mažou se nejlepším olejem, ale nad Josefovou zkázou nejsou zarmouceni. 7Proto nyní budou jako první odvedeni do exilu a skončí hlučné oslavy povalečů. 8Přísahal Panovník Hospodin při sobě samém, je výrok Hospodina, Boha zástupů: Hnusí se mi Jákobova pýcha, nenávidím jeho paláce. Vydám město i všechno, co je v něm.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: