Čtvrtek před 28. nedělí v mezidobí B – Žd 3, 7-19

7Proto, jak praví Duch Svatý: ‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, 8nezatvrzujte svá srdce jako při onom rozhořčení ve dni pokušení v pustině, 9kdy mě pokoušeli vaši otcové tím, že mě zkoušeli, a viděli mé skutky 10po čtyřicet let. Proto jsem se na toto pokolení rozhněval a řekl jsem: Stále bloudí srdcem; oni nepoznali mé cesty. 11Jak jsem přísahal ve svém hněvu: Jistě nevejdou do mého odpočinutí. ‘ 12Hleďte, bratři, aby snad v někom z vás nebylo zlé a nevěrné srdce, takže by odpadl od živého Boha, 13a proto se navzájem napomínejte každý den, dokud se říká Dnes, aby nikdo z vás nebyl zatvrzen klamem hříchu. 14Vždyť jsme se stali účastníky Krista, pokud ten původ jistoty zachováme pevný až do konce. 15Když se říká: ‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce jako při onom rozhořčení ‘, 16kdo jsou ti, kteří slyšeli a způsobili rozhořčení? Což to nebyli všichni ti, kdo vyšli z Egypta skrze Mojžíše? 17Na koho se hněval čtyřicet let? Zdali ne na ty, kteří zhřešili a jejichž mrtvoly padly v pustině? 18A komu přísahal, že nevejdou do jeho odpočinutí, ne-li těm, kteří neposlechli? 19I vidíme, že nemohli vejít pro nevěru.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: