Čtvrtek před 27. nedělí v mezidobí C – Jr 52, 1-11

1Sidkijášovi bylo dvacet jedna let, když se stal králem, a kraloval v Jeruzalémě jedenáct let. Jeho matka se jmenovala Chamútal, byla to dcera Jeremjáše z Libny. 2Páchal to, co je zlé v Hospodinových očích, stejně jako to dělal Jójakím. 3Neboť kvůli Hospodinovu hněvu se v Jeruzalémě a v Judsku stalo to, že je od sebe odvrhl. Sidkijáš se proti babylonskému králi vzbouřil. 4V devátém roce jeho kralování, v desátém měsíci, desátého dne toho měsíce se stalo, že proti Jeruzalému přitáhl babylonský král Nebúkadnesar a celé jeho vojsko, utábořili se kolem něj a vystavěli proti němu ze všech stran obléhací val. 5Město zůstalo v obležení až do jedenáctého roku vlády krále Sidkijáše. 6Ve čtvrtém měsíci, devátého dne toho měsíce, když se ve městě rozmohl hlad a lid země neměl chléb, 7byly hradby města prolomeny. Všichni bojovníci utekli. V noci vyšli z města bránou mezi dvěma hradbami u královské zahrady, přestože Chaldejci byli ze všech stran kolem města. Potom šli směrem k Arabě. 8Chaldejské vojsko pronásledovalo krále a dostihlo Sidkijáše na jerišských pustinách; celé jeho vojsko se od něj rozprchlo. 9Krále chytili a přivedli ho k babylonskému králi do Ribly v zemi Chamátu. Ten nad ním vyslovil rozsudek. 10Babylonský král pobil Sidkijášovy syny před jeho zraky a také pobil v Rible všechna judská knížata. 11Oslepil Sidkijášovy oči, svázal ho bronzovými okovy a pak ho babylonský král přivedl do Babylona. Dal ho do vězení až do dne jeho smrti.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: