Čtvrtek před 27. nedělí v mezidobí B – Ga 3, 23-29

3 To jste tak nerozumní? Začali jste Duchem, a nyní dokončujete tělem? 4Tolik jste vytrpěli nadarmo? Jestliže to skutečně bylo nadarmo! 5Tedy ten, který vás vystrojuje Duchem a působí mezi vámi mocné věci, činí tak na základě skutků Zákona, nebo na základě slyšení víry? 6Je tomu jako s Abrahamem: ‚uvěřil Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost.‘ 7Vězte tedy, že ti, kdo jsou z víry, jsou synové Abrahamovi. 8Písmo předvídalo, že Bůh ospravedlní pohany na základě víry; dopředu oznámilo Abrahamovi: ‚V tobě budou požehnány všechny národy.‘ 9Takže ti, kdo jsou z víry, docházejí požehnání s věřícím Abrahamem. 10Neboť všichni ti, kteří jsou ze skutků Zákona, jsou pod prokletím, neboť je napsáno: ‚Proklet je každý, kdo nezůstává ve všem tom, co je napsáno v knize Zákona, aby to činil.‘ 11Je jasné, že Zákonem není nikdo před Bohem ospravedlňován, neboť ‚spravedlivý bude živ z víry‘. 12Zákon však není z víry, nýbrž: ‚Kdo ty věci bude činit, bude v nich živ.‘ 13Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona tím, že se stal za nás prokletím, neboť je napsáno: ‚Proklet je každý, kdo je pověšen na dřevě.‘ 14To proto, aby k pohanům přišlo to Abrahamovo požehnání v Kristu Ježíši a abychom skrze víru přijali zaslíbení Ducha. 15Bratři, po lidsku pravím: potvrzenou závěť člověka nikdo neruší ani k ní nic nepřipojuje. 16Zaslíbení byla řečena Abrahamovi a jeho potomku. Písmo neříká: ‚a potomkům ‘, jako by jich bylo mnoho, ale jedná se jen o jednoho: ‚a tvému potomku,‘ a tím potomkem je Kristus. 17Říkám tedy toto: Zákon, jenž byl dán po čtyřech stech třiceti letech, nemůže zrušit smlouvu již předtím právoplatně potvrzenou od Boha, a tak zmařit to zaslíbení. 18Neboť jestliže je to dědictví ze Zákona, ne již ze zaslíbení; Abrahamovi je však Bůh daroval skrze zaslíbení. 19K čemu tedy Zákon? Byl přidán kvůli přestoupením, dokud by nepřišel potomek, kterému bylo dáno zaslíbení. Byl ustanoven skrze anděly rukou prostředníka. 20Prostředník však není jen pro jednu stranu, Bůh však je jeden. 21Staví se tedy Zákon proti Božím zaslíbením? Rozhodně ne! Neboť kdyby byl dán Zákon, který by byl mocen obživit, byla by spravedlnost vskutku ze Zákona. 22Avšak Písmo uzavřelo všechno pod hřích, aby bylo dáno zaslíbení z víry Ježíše Krista těm, kdo věří. 23Dokud nepřišla víra, byli jsme hlídáni pod Zákonem, uzavíráni pro víru, která měla být zjevena, 24takže se Zákon stal naším vychovatelem ke Kristu, abychom byli ospravedlněni z víry. 25 Když však přišla víra, nejsme již podřízeni vychovateli. 26Neboť všichni jste synové Boží skrze víru v Kristu Ježíši. 27Vždyť vy všichni, kteří jste byli v Krista pokřtěni, Krista jste oblékli. 28Již není Žid ani Řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. 29A jestliže jste Kristovi, jste símě Abrahamovo, dědicové podle zaslíbení.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: