Čtvrtek před 26. nedělí v mezidobí C – Jr 23, 9-22

9Mé srdce je zlomeno v mém nitru, všechny mé kosti se třesou. Jsem jako opilec a jako muž zmožený vínem, kvůli Hospodinu a kvůli jeho svatým slovům. 10Vždyť země je plná cizoložníků, kvůli prokletí země uschla, stepní pastviny vyschly. Způsob jejich života je zlý, zneužívají svou sílu. 11Vždyť jak prorok, tak i kněz znesvěcují, dokonce i ve svém domě jsem nalezl jejich zlo, je Hospodinův výrok. 12Proto se jim jejich cesta stane kluzkou stezkou, budou vyhnáni do tmy a padnou v ní, protože na ně přivedu zlo, rok jejich navštívení, je Hospodinův výrok. 13I na samařských prorocích jsem viděl bláznovství: Prorokovali skrze Baala a sváděli můj lid, Izrael. 14Na jeruzalémských prorocích jsem viděl otřesnou věc: cizoloží a žijí ve lži. Posilují ruce zločinců, neodvracejí nikoho od jeho zla. Všichni jsou pro mě jako Sodoma a jeho obyvatelé jako Gomora. 15Proto takto praví Hospodin zástupů o těch prorocích: Hle, nakrmím je pelyňkem a dám jim pít otrávenou vodu, protože od jeruzalémských proroků vyšla hanebnost do celé země. 16Toto praví Hospodin zástupů: Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují. Balamutí vás. Vyslovují vidění svého srdce a ne to, co je z Hospodinových úst. 17Těm, kteří mnou pohrdají, stále říkají: Hospodin promluvil: Budete mít pokoj a každému, kdo žije podle svého umíněného srdce, říkají: Nepřijde na vás zlo. 18Vždyť kdo z nich byl přítomen důvěrnému setkání s Hospodinem, aby viděl a slyšel jeho slovo? Kdo dával na jeho slovo pozor a uslyšel je? 19Hle, spustila se Hospodinova vichřice hněvu, vířivý vichr. Bude vířit na hlavě ničemů. 20Hospodinův hněv se neodvrátí, dokud nevykoná a nenaplní plány jeho srdce. V posledních dnech tomu zcela porozumíte. 21Neposlal jsem ty proroky, ale oni běželi, nemluvil jsem k nim, ale oni prorokovali. 22Kdyby byli přítomni důvěrnému setkání se mnou, zvěstovali by mému lidu má slova, odvrátili by je od jejich zlé cesty a od jejich zvrácených činů.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: