Čtvrtek před 26. nedělí v mezidobí B – Est 1, 1-21

1I stalo se ve dnech Achašvéroše — to byl ten Achašvéroš, který kraloval od Indie až po Kúš nad sto dvaceti sedmi provinciemi. 2V oněch dnech, kdy král Achašvéroš seděl na svém královském trůnu, který byl na hradě Šúšanu, 3ve třetím roce svého kralování uspořádal hostinu pro všechna svá knížata a své otroky. Vojsko Peršanů a Médů, šlechta a knížata provincií se před ním shromáždily, 4když ukazoval slavné bohatství svého království a drahocennost nádhery své velikosti, po mnoho dní — sto osmdesát dnů. 5A když se tyto dny naplnily, uspořádal král pro všechen lid nacházející se na hradě Šúšanu, od největšího až po nejmenšího, sedmidenní hostinu na nádvoří zahrady královského paláce. 6 Sněhobílá lněná tkanina, bavlna a modrá látka, spojené provazy z mořského hedvábí a purpuru, visely na stříbrných kruzích a sloupech z bílého mramoru. Zlatá a stříbrná lůžka stála na dlažbě z alabastru a bílého mramoru, perleti a drahokamů. 7 Nápoje se podávaly ve zlatých nádobách a nádoby se od sebe navzájem lišily. Královského vína bylo mnoho podle králova pokynu. 8Ale do popíjení — podle nařízení — nikdo nikoho nenutil, protože tak král uložil každému hodnostáři svého domu, aby každý jednal podle libosti. 9Také královna Vašti uspořádala hostinu pro ženy královského domu, který patřil králi Achašvérošovi. 10Sedmého dne, když byl král v dobrém rozmaru z vína, zavolal Mehúmana, Biztu, Charbónu, Bigtu a Abagtu, Zetara a Karkase, sedm eunuchů, kteří sloužili v přítomnosti krále Achašvéroše, 11aby přivedli královnu Vašti před krále s královskou korunou. Chtěl ukázat národům a knížatům její krásu; byla totiž hezkého vzhledu. 12Avšak královna Vašti odmítla přijít podle králova slova, které jí bylo sděleno prostřednictvím eunuchů. Král se velmi rozhněval a vzplanula v něm zloba. 13Tu král promluvil k mudrcům znalým časů, neboť králova záležitost se řešila přede všemi znalými nařízení a práva. 14Nejbližší mu byli Karšena, Šetar, Admata, Taršíš, Meres, Marsena a Memúkan, sedm perských a médských knížat, hledících na královu tvář, kteří sedávali na předním místě v království. 15Co se má podle nařízení provést s královnou Vašti za to, že nejednala podle výroku krále Achašvéroše, který jí byl sdělen prostřednictvím eunuchů? 16Nato řekl Memúkan před králem a knížaty: Nejen proti samotnému králi se provinila královna Vašti, nýbrž proti všem knížatům a proti všem národům, které žijí ve všech provinciích krále Achašvéroše. 17Neboť jednání královny se donese ke všem ženám, takže ve svých očích budou pohrdat svými manžely, až si řeknou: Král Achašvéroš přikázal, aby před něho přivedli královnu Vašti, ale ona nepřišla. 18A ještě tohoto dne totéž řeknou perské a médské kněžny, které slyšely o královnině jednání, všem královým knížatům. Pohrdání a rozhořčení bude víc než dost. 19Jestliže se to králi líbí, nechť od něj vyjde královské slovo, je zapsáno do perských a médských nařízení a nepomine, že Vašti před krále Achašvéroše nepředstoupí, a její královskou hodnost nechť dá král jiné, lepší než je ona. 20Královská vyhláška, kterou vydá, bude rozhlášena v celém jeho království, které je velké, a všechny ženy prokáží čest svým manželům, od největšího až po nejmenšího. 21Ta řeč se králi i knížatům líbila. Král učinil podle Memúkanova slova.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: