Čtvrtek před 25. nedělí v mezidobí C – Jr 12,14 – 13,11

14Toto praví Hospodin: O všech mých zlých sousedech, kteří sahají na dědictví, jež jsem dal do vlastnictví svému lidu, Izraeli: Hle, vyrvu je z jejich země a dům judský vyrvu z jejich středu. 15I stane se, že až je vyrvu, znovu se nad nimi slituji a přivedu je zpět, každého do jeho dědictví a každého do jeho země. 16A jestliže se opravdu naučí cestám mého lidu a budou přísahat v mém jménu: Jakože živ je Hospodin, tak jako učili můj lid přísahat při Baalovi, pak budou zbudováni uprostřed mého lidu. 17Jestliže však nebudou poslouchat, zcela onen národ vyrvu a vyhubím, je Hospodinův výrok. 1Hospodin mi řekl toto: Jdi a kup si lněný pás. Vezmi si ho na bedra, ale do vody ho nedávej. 2Koupil jsem si podle Hospodinova slova pás a vzal si ho na bedra. 3Stalo se ke mně Hospodinovo slovo podruhé: 4Vezmi pás, který jsi koupil a jenž je na tvých bedrech; vstaň, jdi k Para a skryj ho tam ve skalní rozsedlině. 5Šel jsem a skryl jsem ho u Para, jak mi přikázal Hospodin. 6Po mnoha dnech se stalo, že mi Hospodin řekl: Vstaň, jdi k Para a vezmi odtamtud pás, který jsem ti přikázal tam skrýt. 7Šel jsem tedy k Para, vykopal jsem ten pás a vzal ho z místa, kam jsem ho ukryl. A hle, pás byl zničen, nebyl vůbec k ničemu. 8Tu se ke mně stalo Hospodinovo slovo: 9Toto praví Hospodin: Takto zničím pýchu Judy i velkou pýchu Jeruzaléma. 10Tento zlý lid, který odmítá poslouchat má slova, žije podle svého umíněného srdce a chodí za jinými bohy, aby jim sloužil a klaněl se jim, dopadne jako tento pás, který ne vůbec k ničemu. 11Protože tak jako pás přiléhá k bedrům muže, tak jsem k sobě přivinul celý dům izraelský a celý dům judský, je Hospodinův výrok, aby byl mým lidem, věhlasem, chválou a slávou, ale neposlouchali.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: