Čtvrtek před 25. nedělí v mezidobí B – Př 30, 1-10

1Slova Agúra, syna Jákeova z Massy. Výrok toho muže k Ítielovi, k Ítielovi a Ukalovi. 2Vždyť jsem tupější nežli kterýkoliv člověk, nemám lidskou rozumnost, 3nenaučil jsem se moudrosti ani nemám poznání Svatého. 4Kdo vystoupil na nebesa a sestoupil? Kdo sebral vítr do svých hrstí? Kdo svázal vodu do pláště? Kdo ustanovil všechny končiny země? Jaké je jeho jméno a jaké je jméno jeho syna, jestlipak víš? 5Každá Boží řeč je přečištěná, on je štítem těm, kteří v něm mají útočiště. 6Nepřidávej k jeho slovům, jinak tě pokárá a budeš shledán lhářem. 7Dvojí od tebe žádám; neodpírej mi to, dříve nežli zemřu: 8Vzdal ode mě klam a lživé slovo, nedávej mi chudobu ani bohatství, zaopatřuj mě pokrmem určeným pro mě. 9Jinak bych se mohl přesytit, zapřít a říct: Kdo je Hospodin? Anebo bych mohl zchudnout, krást a zneuctít jméno svého Boha. 10Nepomlouvej otroka před jeho pánem, jinak tě prokleje a poneseš vinu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: