Čtvrtek před 25. nedělí v mezidobí A – Ž 105, 1-5.37-45

1Vzdávejte chválu Hospodinu! Vzývejte jeho jméno! Oznamujte mezi národy jeho činy! 2Zpívejte mu, opěvujte ho, přemýšlejte o všech jeho divech! 3Chlubte se jeho svatým jménem! Ať se raduje srdce těch, kdo hledají Hospodina! 4Hledejte Hospodina a jeho sílu! Ustavičně vyhledávejte jeho tvář! 5Pamatujte na divy, které vykonal, na jeho znamení, na rozsudky jeho úst, 37Své však vyvedl se stříbrem a zlatem a nikdo z jeho kmenů nebyl vyčerpaný. 38Egypt se radoval, když odcházeli, protože na ně padla hrůza z nich. 39Rozprostíral oblak jako oponu — a v noci oheň, aby jim svítil. 40Žádali a přivedl jim křepelky; sytil je nebeským chlebem. 41Otevřel skálu a vytryskla voda, jak řeka tekla vyprahlou zemí. 42On totiž pamatoval na své svaté slovo a na Abrahama, svého otroka. 43A tak s veselím vyvedl svůj lid, s jásotem své vyvolené, 44a dal jim země pohanských národů — obdrželi to, co národy vydřely, 45aby zachovávali jeho ustanovení a střežili jeho zákony. Haleluja!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: