Čtvrtek před 24. nedělí v mezidobí C – Jr 13, 20-27

20Pozvedni oči a podívej se na ty, kteří přicházejí od severu. Kde je stádo, které ti bylo dáno, tvé krásné ovce? 21Co řekneš, až nad tebou ustanoví za vůdce ty, které ses naučila mít za důvěrníky? Zdali tě nezachvátí bolesti jako rodící ženu? 22Když se zeptáš ve svém srdci: Proč mě tohle postihlo? Pro množství tvých vin zvedli tvoje sukně, natloukli ti na zadek. 23Cožpak může Kúšijec změnit svou kůži, anebo leopard svoje skvrny? Pak také vy dokážete konat dobro, když jste si zvykli páchat zlo. 24Rozptýlím je jako plevy hnané stepním větrem. 25Toto je tvůj úděl, míra jsem ti odměřil, je Hospodinův výrok, za to, že jsi na mne zapomněla a spoléhala na klam. 26I já zvednu tvoje sukně přes tvou tvář a bude vidět tvoje hanba, 27tvé cizoložství a tvoje žádostivost, tvé hnusné smilstvo. Na návrších i na poli jsem viděl tvé ohavné modly. Běda ti, Jeruzaléme! Jak dlouho ještě budeš nečistý?

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: