Čtvrtek před 24. nedělí v mezidobí B – Žd 11, 17-22

17Vírou Abraham obětoval Izáka, když byl zkoušen; ten, který přijal ta zaslíbení, obětoval jediného syna, 18o kterém bylo řečeno: ‚ Z Izáka bude povoláno tvé símě.‘ 19Usoudil, že Bůh je mocen křísit i z mrtvých. Proto ho dostal zpět jako předobraz. 20Vírou požehnal Izák Jákobovi a Ezauovi i v tom, co se týkalo věcí budoucích. 21Vírou Jákob, když umíral, požehnal každému ze synů Josefových, a ‚poklonil se Bohu nad vrcholem své berle‘. 22Vírou Josef, když dokonával, se zmínil o vyjití synů Izraele a dal příkaz o svých kostech.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: