Čtvrtek před 24. nedělí v mezidobí B – Př 15, 1-17

1Vlídná odpověď odvrátí zlobu, ale slovo, které zraňuje, budí hněv. 2Jazyk moudrých používá poznání správně, kdežto z úst hlupáků prýští hloupost. 3Hospodinovy oči jsou na každém místě, pozorně sledují zlé i dobré. 4Uzdravený jazyk je stromem života, ale lest na něm je zkázou ducha. 5Hlupák odvrhuje naučení svého otce, kdo však zachovává pokárání, je rozumný. 6V domě spravedlivého je mnohé bohatství, ale výnos ničemy přináší těžkosti. 7Rty moudrých budou šířit poznání, avšak srdce hlupáků nepravost. 8Oběť ničemů je pro Hospodina ohavností, ale modlitba přímých je mu milá. 9Pro Hospodina je ohavností cesta ničemy, avšak toho, kdo následuje spravedlnost, bude milovat. 10 Kázeň je zlem pro toho, kdo opouští stezku, kdo nenávidí pokárání, zemře. 11Před Hospodinem je podsvětí a říše zániku, tím spíše srdce lidských synů. 12Posměvač nebude milovat toho, kdo ho kárá, nepůjde k moudrým. 13Radostné srdce prospívá tváři, ale s bolestí srdce přichází ubitý duch. 14Srdce rozumného bude hledat poznání, avšak ústa hlupáků se budou pást na hlouposti. 15Všechny dny chudého jsou zlé, ale dobré srdce ustavičně hostinu. 16Lepší je málo s bázní před Hospodinem, nežli velký poklad a s ním zmatek. 17 Lepší je jídlo ze zeleniny tam, kde je láska, nežli vykrmený býk a s ním nenávist.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: