Čtvrtek před 24. nedělí v mezidobí A – Ex 13, 17-22

17Když farao propustil lid, Bůh je nevedl cestou do pelištejské země, i když byla kratší. Bůh totiž řekl: Aby lid nelitoval, když uvidí hrozící boj, a nevrátil se do Egypta. 18Bůh tedy vedl lid oklikou, pustinou k Rákosovému moři. Tak synové Izraele vystoupili sešikovaní z egyptské země. 19Mojžíš s sebou vzal Josefovy kosti, protože Josef syny Izraele slavnostně zapřísahal slovy: Bůh vás jistě navštíví, pak s sebou odsud vyneste mé kosti. 20I vyrazili ze Sukótu a utábořili se v Étamu na okraji pustiny. 21Hospodin šel před nimi ve dne v oblakovém sloupu, aby je cestou vedl, a v noci v ohnivém sloupu, aby jim svítil; tak mohli jít ve dne i v noci. 22Neodňal od lidu oblakový sloup ve dne, ani ohnivý sloup v noci.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: