Čtvrtek před 23. nedělí v mezidobí C – Jr 15, 10-21

10Běda mi, má matko, že jsi mě porodila, muže hádky a muže sváru pro celou zemi! Nepůjčoval jsem, ani mi nepůjčovali, a přece mě všichni proklínají. 11Hospodin řekl: Copak jsem ti nesloužil k dobru? Copak jsem nezpůsobil, že se na tebe nepřítel obracel v čase zla a soužení s prosbou? 12Cožpak se dá zlomit železo, železo ze severu, a bronz? 13Tvůj majetek a tvůj poklad vydám jako kořist, ne za úhradu, a to kvůli všem tvým hříchům, páchaným na celém tvém území. 14Způsobím, že tvoji nepřátelé přivedou do země, kterou neznáš, protože mým hněvem byl zanícen oheň, který bude hořet proti vám. 15Ty to víš, Hospodine, pamatuj na mě, postarej se o mne a pomsti se za mě na těch, kdo mě pronásledují. Pro svou trpělivost mě neodvrhuj. Věz, že kvůli tobě snáším posměch. 16Byla nalezena tvá slova a snědl jsem je. Tvé slovo mi bylo k jásotu a k radosti mého srdce, protože mě nazývá tvým jménem, Hospodine, Bože zástupů. 17Nesedával jsem při důvěrném setkání vtipálků a neradoval se; kvůli tvé ruce jsem seděl sám, protože jsi mě naplnil rozhořčením. 18Proč je má bolest trvalá a moje rána nevyléčitelná, nechce se uzdravit? Opravdu mi budeš jako klamný potok, nespolehlivá voda? 19Proto takto praví Hospodin: Jestliže se obrátíš, přivedu tě zpět a budeš zase stát přede mnou, jestliže oddělíš vzácné od bezcenného, budeš jako má ústa. se oni obrátí k tobě, ale ty se k nim neobracej. 20Učiním tě tomuto lidu pevnou bronzovou hradbou. Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě, protože já jsem s tebou, abych tě zachránil a vysvobodil, je Hospodinův výrok. 21Vysvobodím tě z ruky zlých lidí a vykoupím tě z moci násilníků.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: