Čtvrtek před 23. nedělí v mezidobí B – Př 1, 1-19

1Přísloví izraelského krále Šalomouna, syna Davidova, 2k poznání moudrosti a kázně, k porozumění řečem rozumným, 3k přijetí rozumné kázně, spravedlnosti, práva a přímosti, 4aby dala prostoduchým chytrost a mládenci poznání a rozvahu. 5Ať je slyší moudrý a přibude mu bystrosti, rozumný získá schopnost vést, 6aby dokázal porozumět přísloví a podobenství, slovům moudrých i jejich hádankám. 7Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají hlupáci. 8Můj synu, slyš naučení svého otce, nezavrhuj poučení své matky. 9Neboť jsou půvabným věncem na tvou hlavu a náhrdelníkem na tvůj krk. 10Můj synu, kdyby tě hříšníci lákali, nepřivoluj! 11Kdyby říkali: Pojď s námi, nastražíme léčku, abychom prolili krev, počíháme si bezdůvodně na nevinného, 12jako podsvětí je pohltíme zaživa, muže v plné síle jako ty, kdo sestupují do jámy. 13Získáme všelijaký vzácný majetek, naplníme si domy kořistí. 14 Nech svůj los padnout s námi, budeme mít všichni jeden měšec. 15Můj synu, nechoď s nimi po cestě, zdrž svou nohu od jejich stezky, 16neboť jejich nohy běží za zlem, pospíchají prolévat krev. 17Vždyť nadarmo se roztahuje síť před zraky těch, co mají křídla. 18Ale tito nastražují léčku k prolití vlastní krve, číhají na svou duši. 19 Tak dopadne každý, kdo pro sebe nekalý zisk hrabe. Připraví svého pána o duši.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: