Čtvrtek před 21. nedělí v mezidobí B – 1 Te 5, 1-11

1O časech a dobách, bratři, nepotřebujete, aby vám bylo psáno. 2Vždyť sami přesně víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. 3Když lidé budou říkat: ‚Pokoj a bezpečí‘, tehdy na ně náhle přijde zkáza jako porodní bolesti na těhotnou ženu, a jistě neuniknou. 4Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den přepadl jako zloděj. 5Neboť vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani tmě. 6Proto tedy nespěme jako ti ostatní, nýbrž buďme bdělí a střízliví. 7Vždyť ti, kdo spí, spí v noci, a ti, kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. 8My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečeni v pancíř víry a lásky a v přilbu naděje spasení. 9Neboť Bůh nás nepostavil k hněvu, nýbrž k získání spasení skrze našeho Pána Ježíše Krista, 10který za nás zemřel, abychom my, ať bdíme nebo spíme, žili spolu s ním. 11Proto se navzájem povzbuzujte a budujte jeden druhého, jak to již činíte.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: