Čtvrtek před 21. nedělí v mezidobí B – 1 Kr 4, 20-28

20Judejců a Izraelců bylo tak velké množství jako písku v moři; jedli, pili a radovali se. 1Šalomoun byl vládcem nad všemi královstvími od řeky Eufratu po pelištejskou zemi a až k hranici Egypta. Přinášeli mu dávky a otročili Šalomounovi po všechny dny jeho života. 2 Šalomounovi na jeden den připadlo za pokrm třicet kórů jemné mouky a šedesát kórů obyčejné mouky, 3deset tučných býků, dvacet býků z pastvy a sto ovcí, kromě jelenů, gazel, srnců a vykrmené drůbeže. 4Panoval nad celým Zaeufratím od Tifsachu až po Gazu, nad všemi králi Zaeufratí a na všech stranách měl pokoj. 5Juda i Izrael pobýval v bezpečí, každý pod svou révou a pod svým fíkovníkem, od Danu až po Beer-šebu, po všechny Šalomounovy dny. 6Šalomoun měl čtyřicet tisíc stájí pro koně ke svým vozům a dvanáct tisíc jezdců. 7Tito ustanovení správci zásobovali krále Šalomouna a všechny, kterým bylo dovoleno přicházet ke stolu krále Šalomouna, každý ve svém měsíci, a nedovolovali, aby něco chybělo. 8Také ječmen a slámu pro koně a oře přiváželi na místo, kde byl, každý podle nařízení pro něj.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: