Čtvrtek před 21. nedělí v mezidobí A – Gn 49, 1-33

1I povolal Jákob své syny a řekl: Shromážděte se, abych vám oznámil, co vás potká v posledních dnech. 2Shromážděte se a slyšte, synové Jákobovi, naslouchejte svému otci Izraelovi. 3Rúbene, tys můj prvorozený, má síla a prvotina mé mužnosti; výtečný v důstojnosti a výtečný v moci. 4Spustil ses jako voda, nebudeš výtečný, protožes vstoupil na lože svého otce. Tehdy jsi je znesvětil. — Vstoupil na mé lože. 5Šimeón a Lévi jsou bratři; jejich nože jsou nástroji násilí. 6Do důvěrného společenství s nimi nevcházej, má duše, s jejich shromážděním se nesjednocuj, má slávo, protože ve svém hněvu zabili muže a pro zábavu ochromili býka. 7Proklet buď jejich hněv — tak prudký, a jejich zuřivost — tak krutá. Rozdělím je v Jákobovi a rozptýlím je v Izraeli. 8Ty, Judo, tvoji bratři ti budou vzdávat chválu, tvá ruka bude na šíji tvých nepřátel. Budou se ti klanět synové tvého otce. 9Jsi lví mládě, Judo. Z kořisti jsi vyrostl, můj synu. Schoulil se, ulehl jako lev či jako lvice. Kdo ho přinutí povstat? 10Neodstoupí žezlo od Judy ani palcát od jeho nohou, dokud nepřijde ten, kterému patří a jehož budou poslouchat národy. 11Přivazuje k vinnému keři své oslátko, k vybranému vínu mládě své oslice. Ve víně pere svůj oděv, v krvi hroznů své roucho. 12Oči temnější než víno a zuby bělejší než mléko. 13Zabulón se usídlí u mořského pobřeží, bude u přístavu lodí a jeho bok bude k Sidónu. 14Isachar je kostnatý osel, který leží mezi dvěma břemeny. 15Když viděl, jak dobré je odpočinutí a jak nádherná je země, sklonil záda, aby nosil náklad, a dal se zotročit k nuceným pracím. 16Dan zjedná právo svému lidu jako jeden z kmenů Izraele. 17Dan bude hadem na cestě, rohatou zmijí na stezce, která kouše koně u kopyta, až jezdec padne nazpět. 18Na tvou záchranu očekávám, Hospodine. 19Gád — napadne jej horda, on však napadne její zadní voj. 20Ašer, jeho pokrm bude tučný, on bude dodávat královské lahůdky. 21Neftalí je vypuštěná laň. Vydává laskavá slova. 22Josef je úrodný výhonek, úrodný výhonek nad pramenem, jeho ratolesti rostly přes zeď. 23Střelci ho provokovali, stříleli a zanevřeli na něho. 24Ale jeho luk zůstal pevný a jeho paže byly obratné od Mocného Jákobova, odkud je Pastýř, Kámen Izraele, 25od Boha tvého otce, který ti pomáhá, a Všemohoucího, který ti požehná požehnáními nebes shůry, požehnáními hlubiny ležící dole, požehnáními prsů a lůna. 26Požehnání tvého otce převládla nad požehnáními Hóra až k hranicím pahorků věčných. Kéž spočinou na Josefově hlavě a na temenu nazíra mezi jeho bratry. 27Benjamín je dravý vlk. Ráno požírá kořist a k večeru dělí lup. 28Ti všichni představují dvanáct kmenů Izraele, a toto je to, co jim řekl jejich otec, když jim žehnal. Každému z nich žehnal podle jeho požehnání. 29Potom jim přikázal toto: Já budu připojen ke svému lidu. Pohřběte mě k mým otcům v jeskyni, která je na poli Chetejce Efróna, 30v jeskyni, která je na poli Makpele naproti Mamre v kenaanské zemi, kterou Abraham koupil spolu s polem od Chetejce Efróna do vlastnictví jako hrob. 31Tam pohřbili Abrahama a jeho ženu Sáru, tam pohřbili Izáka a jeho ženu Rebeku a tam jsem pohřbil Leu. 32To pole s jeskyní na něm bylo získáno od Chetejců. 33Když Jákob dokončil příkazy svým synům, vtáhl nohy do postele, skonal a byl připojen ke svému lidu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: