Čtvrtek před 20. nedělí v mezidobí C – Iz 2, 5-11

5Pojďte, dome Jákobův, a choďme v Hospodinově světle! 6Hospodine, vždyť jsi zavrhl svůj lid, dům Jákobův, protože jsou plni východního věštění a hádání z oblaků jako Pelištejci; s dětmi cizozemců si potřásají rukama. 7Jeho země je plná stříbra a zlata a jeho pokladům není konce; jeho země je plná koní a jeho válečným vozům není konce. 8Jeho země je plná nicotností. Klanějí se dílu svých rukou, které učinily jeho prsty. 9Člověk se hrbí, muž je ponížený. Neodpouštěj jim! 10Vejdi do skal, skryj se do prachu ze strachu z Hospodina a před nádherou jeho vznešenosti. 11Domýšlivý pohled člověka bude snížen — skloní se hrdost lidí. Hospodin sám bude vyvýšen v onen den.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: