Čtvrtek před 2. nedělí v době postní C – Gn 13, 1-7.14-18

1Abram vystoupil z Egypta se svou ženou i se vším, co měl, do Negebu. Byl s ním i Lot. 2Abram měl velké množství dobytka, stříbra i zlata. 3A postupoval po svých denních pochodech od Negebu až k Bét-elu, až na místo mezi Bét-elem a Ajem, kde byl zprvu jeho stan, 4k místu oltáře, který tam na počátku udělal. Tam Abram vzýval Hospodinovo jméno. 5Také Lot, který putoval s Abramem, měl ovce, skot a stany. 6Ale země jim nestačila, aby bydleli spolu, protože jejich majetek byl tak velký, že nemohli bydlet spolu. 7Až nastal spor mezi pastýři dobytka Abramova a pastýři dobytka Lotova. (V zemi tenkrát bydleli Kenaanci a Perizejci.) 8Abram řekl Lotovi: Ať není svár mezi mnou a tebou a mezi mými pastýři a tvými pastýři, neboť jsme muži bratři. 9Což před tebou není celá země? Odděl se prosím ode mne: Jestliže půjdeš nalevo, dám se napravo, jestliže napravo, dám se nalevo. 10Lot pozvedl oči a spatřil celou jordánskou rovinu, kudy se chodí do Sóaru, že je celá dobře zavlažovaná — bylo to dříve , než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru — že je jako Hospodinova zahrada, jako egyptská země. 11Lot si tedy vybral celou jordánskou rovinu a vyrazil na východ. Tak se jeden od druhého oddělili. 12Abram pobýval v kenaanské zemi a Lot pobýval ve městech roviny a přiblížil své stany až k Sodomě. 13Sodomští lidé však byli před Hospodinem velice zlí a hříšní. 14Poté, co se Lot od něho odloučil, Hospodin Abramovi řekl: Nuže, pozvedni oči a z místa, kde jsi, se podívej na sever a na jih, na východ i na západ, 15protože celou tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až navěky. 16A tvého potomstva učiním jako prachu země. Jestliže někdo bude moci spočítat prach země, tak bude spočteno i tvé potomstvo. 17Vstaň a procházej zemí křížem krážem, protože ji dám tobě. 18Tak Abram putoval se stany, přišel, aby pobýval u Mamreho dubů, které jsou v Chebrónu; tam postavil Hospodinu oltář.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: