Čtvrtek před 2. nedělí po Zjevení Páně A – Iz 22,15-25

15Toto praví Panovník, Hospodin zástupů: Jdi, zajdi k tomu správci, k Šebnovi, který je ustanoven nad domem, a řekni mu:   16Co ty tu pohledáváš a za koho se tu máš, že sis tu vytesal hrob? Tesáš nahoře svůj hrob, ve skále si vyměřuješ příbytek?   17Hle, Hospodin tě odvrhne daleko, člověče, rázně tě popadne,   18důkladně tě zamotá do klubka jako míč a hodí tě do rozlehlé země; tam zemřeš a tam skončí tvé slavné vozy, pohano domu svého pána.   19Srazím tě ze tvého postavení a ze tvého stanoviště tě strhnu.   20I stane se v onen den, že povolám svého otroka Eljakíma, syna Chilkijášova,   21a obléknu mu tvou suknici, tvou šerpou ho upevním a tvou vladařskou moc vložím do jeho rukou. I bude otcem obyvatelům Jeruzaléma a domu judskému.   22Na jeho rameno položím klíč domu Davidova. Když on otevře, nikdo nezavře, a když zavře, nikdo neotevře.   23Zarazím jej jako kolík na spolehlivém místě a stane se slavným trůnem domu svého otce.   24A zavěsí na něj všechnu slávu domu jeho otce — výhonky i odnože — všechny malé nádoby, od talířků až po všechny džbány.   25

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: