Čtvrtek před 2. nedělí adventní C – Mal 3, 5-12

5Přiblížím se k vám se soudem a budu rychlým svědkem proti čarodějům, cizoložníkům a těm, kdo lživě přísahají, těm, kdo utlačují za mzdu najatého, vdovu a sirotka, křivdí příchozímu a nebojí se mě, praví Hospodin zástupů. 6Neboť já Hospodin jsem se nezměnil, ani vy jste nepřestali být synové Jákobovi. 7Ode dnů svých otců jste se odvrátili od mých ustanovení a nezachovávali jste je. Vraťte se ke mně a vrátím se k vám, praví Hospodin zástupů. Ptáte se: Jak se máme navrátit? 8Což smí člověk okrádat Boha? Ale vy mě okrádáte! Ptáte se: Jak tě okrádáme? Na desátcích a darech pozdvihování. 9Kletbou jste prokleti, protože mě okrádáte, celý národ. 10Přineste celý desátek do skladu, ať je potrava v mém domě. Vyzkoušejte mě takto, praví Hospodin zástupů, zdali vám neotevřu nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání, dokud nebude dostatek. 11Kvůli vám okřiknu žrouta a nezničí vám výnos země; ani réva na poli vás nepřipraví o plody, praví Hospodin zástupů. 12Budou vás blahoslavit všechny národy, neboť budete oblíbenou zemí, praví Hospodin zástupů.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: