Čtvrtek před 2. nedělí adventní A – Sk 1, 12-17.21-26

12Potom se vrátili do Jeruzaléma z hory nazývané Olivová, která je blízko Jeruzaléma, ve vzdálenosti sobotní cesty.   13Když vešli do města, vystoupili do horní místnosti, kde pobývali Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartoloměj, Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zélóta a Juda Jakubův.   14Ti všichni zůstávali jednomyslně oddáni modlitbě spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.   15V těch dnech se postavil Petr uprostřed bratří — byl tam pohromadě zástup asi sto dvaceti osob — a řekl:   16„Muži bratři, muselo se naplnit slovo Písma, které předpověděl Duch Svatý ústy Davidovými o Judovi, jenž se stal vůdcem těch, kteří se zmocnili Ježíše;   17byl počítán mezi nás a obdržel podíl na této službě. 21Proto se musí jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý ten čas, kdy Pán Ježíš pobýval mezi námi,   22od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat vzhůru, stát spolu s námi svědkem jeho zmrtvýchvstání.“   23I postavili dva: Josefa zvaného Barsabáš, jenž měl příjmení Justus, a Matěje.   24Pak se pomodlili a řekli: „Ty, Pane, který znáš srdce všech, ukaž, kterého z těchto dvou sis vyvolil,   25aby dostal místo v této službě a v apoštolství, od něhož se Juda odvrátil a odešel na své místo.“   26Dali jim losy a los padl na Matěje; i byl volbou připojen k jedenácti apoštolům.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: