Čtvrtek před 2. nedělí adventní A – Iz 4,2-6

2V onen den bude výhonek Hospodinův nádherný a slavný, plod země pýchou a okrasou pro ty z Izraele, kteří vyváznou.   3I stane se, že ten, kdo zůstane na Sijónu a bude ponechán v Jeruzalémě, bude nazván svatý — každý zapsaný k životu v Jeruzalémě.   4Když Panovník smyje nečistotu dcer sijónských a vypláchne krev Jeruzaléma z jeho středu duchem soudu a duchem ohnivé očisty,   5Hospodin stvoří nad každým sídlem hory Sijón a nad jejími shromážděními oblak ve dne a kouř a zář plápolajícího ohně v noci; protože nad vší slávou bude baldachýn.   6Bude to stánek jako zastínění před horkem ve dne a jako útočiště a úkryt před přívalem i před deštěm.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: