Čtvrtek před 19. nedělí v mezidobí C – Ž 50, 1-8.22-23

1Bůh, Bůh Hospodin promluvil a volá zemi od východu slunce až po západ. 2Bůh se zaskvěl ze Sijónu, místa dokonalé krásy. 3Náš Bůh přichází a nebude mlčet. Před ním stravující oheň, kolem něj to hrozně běsní. 4Povolává nebesa shůry, povolává i zemi, aby soudil svůj lid. 5Shromážděte mi mé věrné, ty, kteří při oběti uzavřeli mou smlouvu. 6Nebesa zvěstují jeho spravedlnost, vždyť Bůh je soudce! 7Slyš, můj lide, budu mluvit, Izraeli. Svědčím proti tobě. Jsem Bůh, tvůj Bůh! 8Nekárám tě kvůli tvým obětem. I tvé zápaly jsou stále přede mnou. 22Pochopte to, vy, kdo na Boha zapomínáte, abych vás nerozsápal a nebylo by, kdo by vás vysvobodil. 23Ten, kdo obětuje oběť díků, ten mě oslaví. Kdo napraví svou cestu, tomu ukážu Boží spásu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: