Čtvrtek před 19. nedělí v mezidobí C – Iz 9, 8-17

8to všechen lid, Efrajim i obyvatelé Samaří, kteří v pýše a velikášství srdce říkají: 9Cihly spadly, budeme stavět z tesaného kamene; sykomory jsou pokáceny, nahradíme je cedry. 10Ale Hospodin postavil jeho protivníky od Resína vysoko nad něho a popudil jeho nepřátele: 11Aramejce od východu a Pelištejce zezadu a budou požírat Izrael plnými ústy. V tom všem se jeho hněv neodvrátí a jeho ruka bude stále vztažená. 12Ale lid se nenavrátí k tomu, kdo ho bije, Hospodina zástupů hledat nebudou. 13Pak jednoho dne Hospodin utne Izraeli hlavu i ocas, palmovou ratolest i rákos. 14Stařec a vznešený je tou hlavou, prorok vyučující klam je tím ocasem. 15Vůdcové tohoto lidu se stali svůdci, takže ti, kteří byli vedeni, byli uváděni do zmatku. 16Proto se Panovník z jeho mládenců nebude radovat a nad jeho sirotky a vdovami se neslituje, neboť každý z nich je bezbožný a zločinec a každá ústa mluví hanebnost. V tom všem se jeho hněv neodvrátí a jeho ruka bude stále vztažená. 17Vždyť ničemnost vzplála jako oheň, stravuje trní i bodláčí; zapálí lesní houštiny, a ty se vířivě vznesou ve sloupu kouře.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: