Čtvrtek před 19. nedělí v mezidobí A – Gn 35, 22b-29

22Jákobových synů bylo dvanáct: 23Synové Ley: Jákobův prvorozený Rúben, Šimeón, Lévi a Juda, Isachar a Zabulón. 24Synové Ráchel: Josef a Benjamín. 25Synové Rácheliny služky Bilhy: Dan a Neftalí. 26A synové Leiny služky Zilpy: Gád a Ašer. Toto jsou Jákobovi synové, kteří se mu narodili v Paddan-aramu. 27Pak Jákob přišel ke svému otci Izákovi do Mamre do Kirjat-arby, což je Chebrón, kde pobývali Abraham i Izák. 28Izákovi bylo sto osmdesát let. 29I dokonal Izák a zemřel a byl připojen ke svému lidu, starý a sytý dnů. Jeho synové Ezau a Jákob ho pohřbili.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: