Čtvrtek před 18. nedělí v mezidobí C – Ž 107, 1-9.43

1Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, vždyť jeho milosrdenství je věčné! 2Tak ať řeknou Hospodinovi vykoupení, ti, které vykoupil z ruky protivníka. 3Shromáždil je ze zemí, od východu i od západu, od severu i od moře. 4Bloudili pouští, pustou krajinou, cestu do města, kde by mohli sídlit, však nenalezli. 5Hladověli a žíznili, klesali na duši. 6Když ale ve své tísni úpěnlivě volali k Hospodinu, vysvobozoval je z jejich úzkostí 7a vedl je přímou cestou, až přišli do města, kde mohli sídlit. 8Ať vzdávají Hospodinu chválu za jeho milosrdenství a za divy, které pro lidi koná: 9Duši lačnou nasytil a duši hladovou naplnil dobrými věcmi. 43Kdo je moudrý, bude tyto věci zachovávat a porozumí Hospodinovým milosrdným činům.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: