Čtvrtek před 18. nedělí v mezidobí C – Oz 8, 1-14

1Beraní roh ke tvým ústům! Jako orel je nad Hospodinovým domem, protože přestoupili moji smlouvu, vzbouřili se proti mým zákonům. 2Volají ke mně o pomoc: Můj Bože! My, Izraelci, tě známe. 3Izrael odvrhl dobro, bude ho pronásledovat nepřítel. 4Sami si ustanovili krále, nevzešlo to ode mne; určili si vládce, ale jsem je neuznal. Ze svého stříbra a zlata si učinili modlářské zpodobeniny, aby byli zničeni. 5Odvrhl tvoje tele, Samaří. Můj hněv vzplál proti nim. Jak dlouho budou neschopni čistoty? 6Vždyť je z Izraele, udělal ho řemeslník, ne to Bůh. Samařské tele bude roztřískáno na kousky. 7Protože zasévají vítr, sklidí bouři. Stéblo nemá zrno, nevydá mouku. I kdyby snad vydalo, zhltnou to cizinci. 8Izrael je pohlcen. Nyní jsou mezi pohanskými národy jako nádoba, v níž nikdo ne zalíbení. 9Vždyť šli do Asýrie; Efrajim je osamělý divoký osel, najímali si milence. 10I když si je najímali mezi pohanskými národy, nyní je shromáždím. Brzy začnou pociťovat břemeno krále knížat. 11Když si Efrajim nadělal spoustu oltářů k očištění hříchu, staly se mu oltáři k hříchu. 12I kdybych mu napsal sebevíc ze svého zákona, bylo by to považováno za něco cizího. 13Obětují obětní hod a maso, aby se najedli, Hospodin si je neoblíbil. Nyní bude pamatovat na jejich viny a navštíví je s trestem za jejich hříchy. Navrátí se do Egypta. 14Izrael zapomněl na svého Tvůrce a vystavěl si paláce, Juda si nadělal spoustu opevněných měst. Pošlu oheň na jejich města a ten stráví jejich paláce.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: