Čtvrtek před 17. nedělí v mezidobí C – Oz 4, 1-19

1Slyšte Hospodinovo slovo, synové Izraele, neboť Hospodin vede spor s obyvateli země, protože v zemi ne věrnost ani milosrdenství ani poznání Boha. 2Rozhojnilo se proklínání a lhaní, vraždy a krádeže a cizoložství, nastává jedno prolévání krve za druhým. 3Proto truchlí země a chřadnou všichni, kdo v ní bydlí, s polní zvěří a s nebeským ptactvem; i mořské ryby zahynou. 4Jen ať nikdo nevede při, ať nikdo nekárá. Tvůj lid je jako ti, kdo vedou při s knězem. 5Klopýtneš ve dne, klopýtne s tebou i prorok v noci, zničím tvou matku. 6Můj lid hyne pro nedostatek poznání. Protože jsi zavrhl poznání, zavrhl jsem tebe, nebudeš mi sloužit jako kněz. Zapomněl jsi na zákon svého Boha, i já zapomenu na tvé syny. 7Čím jich bylo víc, tím víc proti mně hřešili. Jejich slávu proměním v hanbu. 8Pojídají oběti za hřích mého lidu, prahnou po jejich vině. 9Knězi se stane tak jako lidu: Navštívím ho s trestem za jeho cesty a odplatím mu za jeho činy. 10Budou jíst, ale nenasytí se, budou smilnit, ale nerozmnoží se, protože opustili Hospodina, aby se oddali 11smilstvu. Staré a nové víno připravuje o rozum 12můj lid. Doptává se svého dřeva, jeho hůlka mu věští; protože je svedl duch smilstva, smilstvem se odvrátili od svého Boha. 13Obětují na vrcholcích hor, na návrších pálí oběti, pod dubem, styraxem a řečíkem terebintem, protože jeho stín je příjemný. Proto vaše dcery smilní a vaše snachy cizoloží. 14Nenavštívím s trestem vaše dcery, že smilní, a vaše nevěsty, že cizoloží, neboť oni sami chodí stranou s prostitutkami a obětují s chrámovými nevěstkami. Lid bez porozumění bude sražen. 15Jestliže smilníš ty, Izraeli, ať se neproviní Juda! Nechoďte do Gilgálu! Nevstupujte do Bét-ávenu! Nepřísahejte: Jakože živ je Hospodin! 16Vždyť Izrael je umíněný jako umíněná kráva. Hospodin je nyní bude pást jako beránka na širých pastvinách. 17Efrajim se spolčil s modlářskými zpodobeninami, nech ho být. 18Když skončili s pitím, propadli smilstvu. Milovali víc hanbu nežli svoji čest. 19Vítr je uchvátí svými křídly, bude se stydět za své oběti.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: