Čtvrtek před 17. nedělí v mezidobí B – 2 Sa 10, 1-5

1Potom se stalo, že zemřel král synů Amónových a po něm se stal králem jeho syn Chanún. 2David si řekl: Prokážu milosrdenství Chanúnovi, synu Náchašovu, jako jeho otec prokázal milosrdenství mně. A tak David poslal své otroky, aby mu jejich prostřednictvím poskytl útěchu nad jeho otcem. Když přišli Davidovi otroci do země synů Amónových, 3knížata synů Amónových řekla svému pánu Chanúnovi: Připadá ti, že David chce uctít tvého otce, když ti poslal utěšitele? Což k tobě David neposlal své otroky, jen aby důkladně prohlédl město, aby ho prozkoumal a vyvrátil? 4Proto Chanún vzal Davidovy otroky, oholil polovinu jejich vousů, odřízl polovinu jejich roucha až po zadek a poslal je pryč. 5Když to Davidovi oznámili, poslal jim naproti, protože ti muži byli velice zhanobeni. Král řekl: Zůstaňte v Jerichu, dokud vám vousy nedorostou, a pak se vraťte.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: