Čtvrtek před 16. nedělí v mezidobí C – Am 5, 10-17

10Nenávidí toho, kdo v bráně kárá, opovrhují tím, kdo mluví bezúhonně. 11A tak, protože zvyšujete chudému nájemné a berete od něho obilnou daň — postavili jste si domy z tesaného kamene, ale bydlet v nich nebudete, vysadili jste překrásné vinice, ale víno z nich pít nebudete. 12Neboť znám vaše mnohá přestoupení, bezpočet vašich hříchů: Utlačujete spravedlivého, berete úplatek a odstrkujete chudé v bráně. 13Proto ten, kdo je rozumný, v této době umlkne, neboť je zlá doba. 14Hledejte dobro a ne zlo, abyste byli živi, a Hospodin, Bůh zástupů, s vámi bude tak, jak jste řekli. 15Nenáviďte zlo a milujte dobro, ustanovte v bráně právo! Snad se Hospodin, Bůh zástupů, nad ostatkem Josefa slituje. 16Proto takto praví Hospodin, Bůh zástupů, Panovník: Na všech náměstích bude kvílení, na všech ulicích budou říkat: Běda, běda! Zemědělce budou svolávat ke smutečnímu obřadu, ke kvílení ty, kdo znají žalozpěv. 17Na všech vinicích bude kvílení, protože projdu tvým středem, praví Hospodin.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: