Čtvrtek před 16. nedělí v mezidobí A – Iz 44, 1-5

1Ale nyní slyš, Jákobe, můj otroku, a Izraeli, jehož jsem vyvolil: 2Toto praví Hospodin, který tě učinil, který tě formoval od lůna matky a bude ti pomáhat: Neboj se, můj otroku Jákobe, a Ješúrúne, jehož jsem vyvolil, 3neboť vyleji vody na žíznivého a bystřiny na suchou zemi; vyleji svého Ducha na tvé potomstvo, své požehnání na tvé potomky. 4A budou vzcházet mezi trávou jako topoly u tekoucí vody. 5Tento řekne: Jsem Hospodinův. A tenhle se nazve jménem Jákobovým. Tento napíše na svou ruku: Hospodinův a jako titul si dá jméno Izrael.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: