Čtvrtek před 15. nedělí v mezidobí C – Am 1,1 – 2,3

1Slova Ámose, který byl z chovatelů ovcí v Tekóji, jež viděl o Izraeli ve dnech judského krále Uzijáše a ve dnech izraelského krále Jarobeáma, syna Jóašova, dva roky před zemětřesením. 2Řekl: Hospodin zařve ze Sijónu, z Jeruzaléma vydá svůj hlas; pastviny pastýřů uschnou, vrchol Karmelu vyschne. 3Toto praví Hospodin: Kvůli třem přestoupením Damašku, kvůli čtyřem, to neodvrátím, protože mlátili Gileád železnými smyky: 4Pošlu oheň na dům Chazaelův a stráví Ben-hadadovy paláce. 5Zlomím závoru Damašku, vyhladím vládce z údolí Áven, toho, kdo drží hůl z Bét-Edenu a aramejský lid bude odveden do Kíru, praví Hospodin. 6Toto praví Hospodin: Kvůli třem přestoupením Gazy, kvůli čtyřem, to neodvrátím, protože odvedli všechny vyhnance do zajetí, aby je vydali Edómu: 7Pošlu oheň na hradby Gazy a ten stráví její paláce. 8Vyhladím vládce z Ašdódu a toho, kdo drží hůl z Aškalónu, vztáhnu svoji ruku proti Ekrónu a ostatek Pelištejců zahyne, praví Panovník Hospodin. 9Toto praví Hospodin: Kvůli třem přestoupením Týru, kvůli čtyřem, to neodvrátím, protože vydali všechny vyhnance Edómu a nepamatovali na bratrskou smlouvu: 10Pošlu oheň na hradby Týru a ten stráví jeho paláce. 11Toto praví Hospodin: Kvůli třem přestoupením Edómu, kvůli čtyřem, to neodvrátím, protože pronásledoval mečem svého bratra, udusil své slitování a jeho hněv neustále propuká, jeho rozhořčení trvale zuří: 12Pošlu oheň na Téman a ten stráví paláce Bosry. 13Toto praví Hospodin: Kvůli třem přestoupením synů Amónových, kvůli čtyřem, to neodvrátím, protože rozpárali těhotné Gileádu, aby rozšířili své území: 14Zapálím oheň na hradbách Raby a stráví její paláce za válečného křiku v den boje, za vichru v den vichřice. 15Jejich král půjde do vyhnanství spolu se svými knížaty, praví Hospodin. 1Toto praví Hospodin: Kvůli třem přestoupením Moába, kvůli čtyřem, to neodvrátím, protože spálil kosti edómského krále na vápno: 2Pošlu oheň na Moába, ten stráví paláce Kerijótu a Moáb zemře při válečné vřavě, křiku a za zvuku beraního rohu. 3Vyhladím soudce z jeho středu a s ním zabiju všechna jeho knížata, praví Hospodin.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: