Čtvrtek před 14. nedělí v mezidobí B – 2 Sa 2, 1-11

1I stalo se potom, že se David doptával Hospodina: Mám jít do některého z judských měst? Hospodin mu odpověděl: Jdi. David se zeptal: Kam mám jít? Odpověděl: Do Chebrónu. 2David tam šel a s ním také jeho dvě ženy, Achínoam Jizreelská a Abígajil Karmelská, dříve žena Nábalova. 3Muže, kteří byli s ním, vzal David také s sebou, každého s jeho rodinou, a usadili se v chebrónských městech. 4Judští muži přišli a pomazali tam Davida za krále nad domem judským. Potom Davidovi oznámili, že muži z Jábeše v Gileádu pohřbili Saula. 5Nato poslal David k mužům v Jábeši v Gileádu posly a řekl jim: Jste požehnaní Hospodinu, že jste prokázali svému pánu Saulovi toto milosrdenství a pohřbili ho. 6Ať nyní Hospodin prokáže milosrdenství a věrnost vám a také já vám budu prokazovat dobro, že jste to učinili. 7Nyní posilněte své ruce a buďte udatní, protože váš pán Saul je mrtev, avšak mě dům judský pomazal za krále nad sebou. 8Ovšem Abnér, syn Nérův, velitel Saulovy armády, vzal Íš-bóšeta, syna Saulova, a přivedl ho do Machanajimu. 9Ustanovil ho králem nad Gileádem, nad Ašúrci, nad Jizreelem, nad Efrajimem, nad Benjamínem a nad celým Izraelem. 10Íš-bóšetovi, synu Saulovu, bylo čtyřicet let, když se stal králem nad Izraelem, a kraloval dva roky. Jenom dům judský byl za Davidem. 11Doba, po kterou byl David králem v Chebrónu nad domem judským, byla sedm let a šest měsíců.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: