Čtvrtek před 12. nedělí v mezidobí C – Ř 2, 17-29

17Jestliže se však nazýváš Židem, spoléháš na Zákon a chlubíš se Bohem, 18poznáváš jeho vůli a vyučován ze Zákona rozpoznáváš to, na čem záleží; 19jsi o sobě přesvědčen, že jsi vůdcem slepých, světlem těch, kteří jsou ve tmě, 20vychovatelem nerozumných, učitelem nedospělých, maje v Zákoně ztělesnění poznání a pravdy — 21ty tedy učíš druhého, a sám sebe neučíš? Ty hlásáš, že se nemá krást, a kradeš? 22Ty říkáš, že se nemá cizoložit, a cizoložíš? Ty si ošklivíš modly, a věci z jejich chrámů bereš? 23Ty, který se chlubíš Zákonem, přestupováním Zákona zneuctíváš Boha? 24Neboť kvůli vám je jméno Boží mezi národy v opovržení, jak je napsáno. 25Obřízka prospívá, jestliže děláš to, co přikazuje Zákon. Jsi-li však přestupníkem Zákona, tvá obřízka se stala neobřízkou. 26Jestliže tedy neobřezaný člověk zachovává ustanovení Zákona, nebude mu jeho neobřízka počítána za obřízku? 27A když člověk od přirozenosti neobřezaný plní Zákon, bude soudit tebe, který jsi skrze literu a obřízku přestupníkem Zákona. 28Neboť pravý Žid není ten, kdo je jím navenek, a pravá obřízka ne ta, která je zjevná na těle; 29ale pravý Žid je ten, kdo je Židem uvnitř, a pravá obřízka je obřízka srdce Duchem, nikoli literou. Ten má chválu ne od lidí, nýbrž od Boha.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: