Čtvrtek před 12. nedělí v mezidobí B – Ž 9, 9-20

9Hospodin bude soudit celý svět spravedlivě; národy rozsoudí s přímostí. 10Hospodin je nepřístupným hradem utlačených, je nepřístupným hradem v dobách soužení. 11V tebe budou doufat ti, kdo znají tvé jméno, neboť ty, Hospodine, neopustíš ty, kteří tě hledají. 12Opěvujte Hospodina, sídlícího na Sijónu, oznamujte mezi národy jeho činy! 13Neboť vyhledává krev, pamatuje na ně, nezapomíná na volání zkroušených. 14Smiluj se nade mnou, Hospodine! Pohleď na mé soužení od těch, kdo mě nenávidí! Ty mě vyzdvihuješ z bran smrti, 15abych v branách dcery sijónské vyprávěl o všech tvých chvályhodných skutcích a jásal nad tvou spásou. 16Národy se topí v jámě, kterou udělaly, jejich noha byla polapena do sítě, kterou nastražily. 17Hospodin se dal poznat, vykonal soud: Ničema se zapletl do díla svých rukou. Higgajón. Sela. 18Ničemové se vrátí do podsvětí — všechny národy zapomínající na Boha. 19Nuzný totiž nebude napořád zapomenut, naděje pokorných nezahyne nastálo. 20Povstaň, Hospodine! člověk nenabude moci! jsou národy souzeny před tebou!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: