Čtvrtek před 11. nedělí v mezidobí C – 1 Kr 20, 1-22

1Aramejský král Ben-hadad shromáždil všechno své vojsko; bylo s ním třicet dva králů, koně i vozba. Vytáhl, oblehl Samaří a bojoval proti němu. 2Poslal do města k izraelskému králi Achabovi posly 3a řekl mu: Toto praví Ben-hadad: Mně patří tvé stříbro a tvé zlato, mně patří tvé ženy a tvoji nejlepší synové. 4Izraelský král odpověděl: Jak jsi řekl, můj pane a králi, tobě patřím já i všechno, co mám. 5Poslové se vrátili a řekli: Toto praví Ben-hadad: Poslal jsem k tobě se slovy: Dej mi své stříbro a své zlato, své ženy i své syny. 6Ale zítra touto dobou k tobě pošlu své otroky a prohledají tvůj dům i domy tvých otroků a všechno, co je vzácné tvým očím, vezmou s sebou a poberou. 7Izraelský král zavolal všechny starší země a řekl: Rozvažte a pohleďte, že tento muž usiluje o zlo. Vždyť ke mně poslal pro mé ženy a mé syny, pro mé stříbro a pro mé zlato a neodepřel jsem mu. 8Všichni starší a všechen lid mu řekli: Neposlouchej ho a nepodvoluj se. 9Nato řekl Ben-hadadovým poslům: Řekněte mému pánu a králi: Všechno, co jsi vzkázal svému otroku poprvé, udělám, ale tuto věc učinit nemohu. Poslové odešli a takto odpověděli. 10Ben-hadad mu vzkázal: Tak mi učiní bohové, a ještě přidají, jestliže bude dost prachu ze Samaří na hrst pro všechen lid, který jde v mých stopách. 11Izraelský král odpověděl: Řekněte mu: Ať se ten, kdo se opásává mečem, nechlubí jako ten, kdo si ho odepíná. 12I stalo se, když uslyšel tuto zprávu — popíjel právě s králi ve stanech — že řekl svým otrokům: Připravte se k útoku. A připravili se k útoku na město. 13A hle, nějaký prorok přistoupil k izraelskému králi Achabovi a řekl: Toto praví Hospodin: Vidíš celý ten velký dav? Hle, vydám ho dnes do tvé ruky a poznáš, že já jsem Hospodin. 14Achab se zeptal: Skrze koho? Odpověděl: Toto praví Hospodin: Skrze služebníky velitelů provincií. Zeptal se: Kdo rozpoutá boj? Odpověděl: Ty. 15Nato spočítal služebníky velitelů provincií a bylo jich dvě stě třicet dva. Po nich spočítal všechen lid. Všech synů Izraele bylo sedm tisíc. 16Vytáhli za poledne, zatímco se Ben-hadad s třiceti dvěma králi, které měl na pomoc, ve stanech opíjeli. 17Služebníci velitelů provincií vytáhli první. Ben-hadadovi vzkázali a oznámili: Ze Samaří vytáhli nějací muži. 18Řekl: Jestliže vytáhli v pokoji, chyťte je živé, jestliže vytáhli k boji, živé je chyťte. 19Z města vytáhli tito: Služebníci velitelů provincií a za nimi vojsko. 20Muž pobíjel muže, Aramejci utíkali a Izraelci je pronásledovali. Aramejský král Ben-hadad se zachránil na koni s dalšími jezdci. 21Izraelský král vyrazil, pobíjel koně i vozbu a způsobil Aramejcům velikou porážku. 22Potom přistoupil k izraelskému králi prorok a řekl mu: Jdi, vzchop se, zjisti a podívej se, co bys měl udělat, protože na přelomu roku proti tobě aramejský král vytáhne opět.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: