Čtvrtek před 11. nedělí v mezidobí A – Žd 3, 1-6

1Proto, svatí bratři, účastníci nebeského povolání, pohleďte na apoštola a velekněze našeho vyznání, Ježíše, 2který je věrný tomu, kdo ho ustanovil, jako i Mojžíš byl věrný[celém] jeho domě. 3Ježíš je však hoden větší slávy než Mojžíš, tak jako stavitel domu má větší čest nežli dům sám. 4Neboť každý dům někdo staví; a ten, kdo postavil všechno, je Bůh. 5A Mojžíš byl věrný v celém jeho domě jako služebník, aby dosvědčil to, co mělo být pověděno. 6Ale Kristus jako Syn je nad jeho domem. Jeho domem jsme my, zachováme-li si až do konce pevnou důvěru a chloubu naděje.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: