Čtvrtek před 10. nedělí v mezidobí C – Sk 22, 6-21

6Stalo se mi však, když jsem byl na cestě a blížil se k Damašku, že kolem poledne mě náhle ozářilo velmi jasné světlo z nebe. 7Padl jsem na zem a uslyšel jsem hlas, který mi pravil: ‚Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?‘ 8Já jsem odpověděl: ‚Kdo jsi, Pane?‘ Řekl mi: ‚Já jsem Ježíš Nazaretský, kterého ty pronásleduješ.‘ 9Ti, kdo byli se mnou, uviděli sice světlo a ulekli se, ale neslyšeli hlas toho, který ke mně mluvil. 10Řekl jsem: ‚Co mám učinit, Pane?‘ Pán mi řekl: ‚Vstaň a jdi do Damašku, a tam ti bude řečeno všechno, co ti je nařízeno učinit.‘ 11Protože jsem od jasu toho světla neviděl, vedli mě moji průvodci za ruku a tak jsem přišel do Damašku. 12Nějaký Ananiáš, zbožný muž podle Zákona, mající dobré svědectví od všech tam bydlících Židů, 13přišel za mnou, postavil se přede mě a řekl mi: ‚Bratře Saule, prohlédni.‘ A já jsem v tu chvíli na něho pohlédl. 14On řekl: ‚Bůh našich otců si tě vyvolil, abys poznal jeho vůli, uviděl jeho Spravedlivého a uslyšel hlas z jeho úst, 15neboť mu budeš přede všemi lidmi svědkem toho, co jsi viděl a slyšel. 16A proč nyní váháš? Vstaň, dej se pokřtít a smyj své hříchy vzývaje jeho jméno.‘“ 17„Stalo se mi, když jsem se vrátil do Jeruzaléma a modlil se v chrámě, že jsem se ocitl ve vytržení. 18Spatřil jsem Ježíše, jak mi říká: ‚Pospěš si a vyjdi rychle z Jeruzaléma, protože nepřijmou tvé svědectví o mně.‘ 19A já jsem řekl: ‚Pane, oni vědí, že já jsem dával věznit a bičovat v synagogách ty, kdo v tebe věří. 20Když byla prolévána krev tvého svědka Štěpána, i já jsem byl při tom, souhlasil jsem s tím a hlídal jsem šaty těch, kdo ho zabíjeli.‘ 21I řekl mi: ‚Jdi, neboť já tě vyšlu daleko k pohanům.‘“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: